Lesvoorwaarden

Betaling

Het lesgeld dient uiterlijk op de eerste lesdag van de periode te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL44 ABNA 0596410476 t.n.v. Irene de Raadt, Zang en Performance te Amstelveen o.v.v. ”musicalles” en de naam van de leerling(e).

Bij aanmelding voor een jaar is in twee termijnen betalen mogelijk. De eerste helft dient in dat geval uiterlijk de eerste lesdag te zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer. De tweede helft dient uiterlijk 1 januari 2021 te zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer.

Vroege Vogelkorting
In geval van de Vroege Vogelkorting dient het lesgeld vóór de gemelde datum bij de advertentie te zijn bijgeschreven. Vroege Vogels die voor een heel jaar inschrijven kunnen helaas niet in twee termijnen betalen.

Uitblijven betaling lesgeld

Indien betaling uit blijft, is de Musical Academie Amstelveen gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarmee gepaard gaande kosten, alsmede wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum, zijn voor rekening van de klant.

Indien facturen langere tijd onbetaald blijven en er meerdere herinneringen moeten worden verstuurd, worden administratiekosten in rekening gebracht bij de tweede herinnering van €20.=

Eerste half jaar verlengen

Indien deelnemer na een half jaar doorgaat met de lessen van het tweede half jaar, dient het lesgeld voor dat tweede half jaar uiterlijk op 1 januari  2020 op de rekening te zijn bijgeschreven. Indien men al heeft deelgenomen aan één of meerdere lessen van het tweede half jaar is het lesgeld voor dat tweede half jaar ook verschuldigd.

Opschorting en ontbinding

Aanmelding via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. U heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan, per email met ontvangstbevestiging, of per aangetekende brief, voor postadres, zie het kopje “contact” op deze site). De datum en tijd van ontvangst door de Musical Academie Amstelveen zijn hierbij doorslaggevend. Een voorbeeld van een opzeggingsbrief vindt u hier.

De overeenkomst is aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde periode. Tussentijdse opzegging, evenals restitutie van de lesgelden, is niet mogelijk. Indien live lessen niet mogelijk zijn, worden de lessen online gegeven (bij voorbeeld indien de voorschriften van het RIVM dit vereisen). 

Afzegging les door leerling

Afzegging van een les graag per email. De lessen kunnen niet ingehaald worden.

Afzegging les door docent

Indien, in het uiterste geval, de docent(en) door ziekte van zichzelf een les moet(en) annuleren, zal/zullen zij proberen te zorgen voor een vervangende docent. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden de eerste 4 lessen niet terugbetaald (volgens de wettelijke regels voor Muziekscholen).

Corona-crisis

De corona-pandemie is een overmacht-situatie, waar de Musical Academie geen controle over heeft. Om die reden is er juridisch geen recht op restitutie zolang de sociale distantiëring-regels gelden. Tijdens deze maatregelen zal de school uiteraard gesloten zijn. Wij zullen echter online lessen aanbieden, waarvan wij hopen dat iedereen hiervan gebruik wil maken.

Excursies

Excursies en uitstapjes die door de Musical Academie georganiseerd worden zijn facultatief. Entréegelden voor bij voorbeeld de Harry Potter Expo dienen door de ouders betaald te worden. De Musical Academie zal indien mogelijk altijd zorg dragen voor het aanmelden van de groep, zodat er groepskorting genoten kan worden.

Onze visie op respect – rechten en plichten van de leerlingen

In de lessen van de Musical Academie Amstelveen heerst een goede sfeer en dat is wat onze school bijzonder maakt. Elk kind en elke jongere is bijzonder en verdient respect. Wij gaan er echter ook vanuit dat de deelnemers zich respectvol naar elkaar en de docenten gedragen en hier houden wij ook toezicht op. Indien een leerling zich niet als zodanig gedraagt en de lessen verstoort, dan zullen de ouders hierop in hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Er wordt dan gekeken of na een gesprek door de ouders met de leerling, de situatie verbetert. Indien een leerling zich echter dermate storend blijft gedragen, behoudt de  Musical Academie Amstelveen zich het recht voor, de leerling de toegang tot de lessen voor een bepaalde tijd te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft dan wel bestaan en restitutie is niet mogelijk. De school gaat er immers vanuit, dat ouders weten wat de lessen inhouden en dat de leerlingen zich vriendelijk en respectvol moeten gedragen om de lessen leuk en leerzaam te maken. 

Wij verwachten dat de leerlingen regelmatig oefenen thuis.. Dit is belangrijk, om goed voorbereid te zijn op de voorstellingen. Regelmatig betekent in elk geval dat de toneel- en zangteksten na een aantal lessen vlot en uit het hoofd worden geacteerd/gezongen.

Verder is nodig: een mapje met insteekhoesjes voor de teksten en het script. En een goed humeur natuurlijk! 😉

Verplichte aanwezigheid voorstellingen

Omdat de leerlingen en docenten veel tijd en geld steken in de productie, is aanwezigheid van de leerlingen verplicht tijdens alle concerten en voorstellingen. Alleen een goede reden, waarbij een verklaring van een specialist overlegd dient te worden, kan in bijzondere gevallen, zoals ziekte, worden gezien als verschoning van deze plicht. Bedenk wel dat we elkaar nodig hebben in een productie en dat een goede teamgeest absoluut belangrijk is.

Intellectueel en industriëel eigendom

Het is leerlingen en ouders en derden (waaronder ook andere muziekdocenten en – scholen) uitdrukkelijk verboden die rechten, waaronder mede zijn begrepen musical-ideeën, musicalteksten, musicalmuziek, décorideeën, vocale acts, websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van de Musical Academie of Irene de Raadt, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren.

Foto- en videomateriaal en aanbevelingen

Tijdens de voorstellingen, concerten en (soms) lessen worden foto’s en video’s gemaakt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, is het helaas niet mogelijk om les te volgen. Wij vinden het leuk om de voorstellingen vast te leggen voor later en deze media worden altijd door professionele fotografen gemaakt (vaak Hans Schoo, professioneel podiumfotograaf). Door deelname aan de Musical Academie Amstelveen gaat u hiermee akkoord.

De Musical Academie Amstelveen is lid van het toonkunstenaarsvakbond Artiesten Belangen Centrum (ABC), de vakbond voor toonkunstenaars en -opleidingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overleg met een advocaat en als zodanig juridisch binden bevonden.

Musical Academie Amstelveen, 2009-2021